miércoles, 18 de enero de 2012

Nova ordenació de bicicletes: Seguretat o conveniència recaptatòria?

En València s'ha establert una nova normativa per a tots els que utilitzen un vehicle de dues rodes. Els nostres companys i alumnes s´han informat sobre aquest asumpte i hem descobert les següents dades:

Definicions:
- Bicicletes: cicle o vehicle de dues rodes accionat exclusivament per l'esforç muscular
de les persones que l'ocupen, en particular mitjançant pedals.

- Carril bici: franja senyalitzada a la via pública per a la circulació de bicicletes.

- Cicle carrer: carrer amb calçada destinada a l'ús preferent de la bicicleta i la velocitat màxima
permesa al trànsit general és de 30 km / h.

 Normes generals:
-    Les bicicletes circularan per les vies i carrils senyalitzats i habilitats a aquest efecte. S'exceptua
d'aquesta obligació als conductors de bicicletes esportives de carrera que prenguin part en proves
esportives autoritzades i amb recorreguts concrets.
- Durant el recorregut, en absència total o parcial de carrils o vies senyalitzades, ho faran per la
calçada, en el sentit de CIRCULACIÓ PER LES SENYALITZACIÓ EXISTENT I, pels carrils més propers a les voreres, tot podent ocupar la part central de aquests.
- Excepte en trams senyalitzats a aquest efecte, es prohibeix la circulació de bicicletes per les voreres  
I ELS JARDINS PÚBLICS. En el cas de l'existència de carrils bici en voreres o en els passos de vianants,
els ciclistes respectaran sempre la preferència dels vianants que puguin creuar aquest carril.

- ALS PAS DE VIANANTS SENSE MARCA VIAL DE PAS DE BICICLETES EL
CICLISTA HAURÀ MODERAR LA VELOCITAT A PAS D'HOME I DONAR
SEMPRE PREFERÈNCIA AL VIANANT.


- Així mateix, podran circular per carrils reservats a altres usos quan així ho habiliti la senyalització
corresponent.
- Els conductors de bicicletes hauran de conduir amb la diligència i precaució necessària per evitar tot dany propi o aliè, tenint cura de no posar en perill, tant el mateix conductor com a la resta dels usuaris de la via pública. A CIRCULACIÓ NOCTURNA, ELS CICLISTES  deberan portar posada UNA PEÇA REFLECTOR QUE PERMETI A ELS CONDUCTORS DE VEHICLES I ALTRES USUARIS distingir fins UNA DISTÀNCIA DE 150 METRES
- Les bicicletes portaran timbre i quan circulin de nit llums, dispositius tots ells
homologats.
-Les bicicletes s'han d'estacionar preferentment als llocs habilitats a aquest efecte.
En el cas que es trobessin totes les places d'aparcament ocupades o que no hi hagi 

aparcaments per a bicicletes a una distància menor de 50 m, aquestes es podran lligar a elements
del mobiliari urbà, a excepció dels fanals d'enllumenat públic, sempre que no es redueixi
la visibilitat o funcionalitat del mateix i que no s'utilitzi dispositiu metàl·lic que no tingui
de protecció plàstica o similar, de manera que no danyi la pintura, el recobriment o la pròpia
estructura i respectant un pas lliure de més de 1,50 m per al trànsit de vianants.

                                                                                   Blanca Soler Mahiques, 2ºBatx L

Una vegada ens hem informat de com és la nova normativa, vam fer a classe amb Josep Beltrán una activitat de valoració personal sobre aquest tema, que ens arriba tan aprop. Ací tenim una selección de les millors valoracions dels nostres companys:

     "Passegen per València bicicletes de tot tipus, com de tot tipus són els seus comportaments. Trobem els que compleixen la llei i els que la ignoren en major o menor mesura, però… A quin grup afecten les multes? Desgraciàdament als dos.
L’ús de la bicicleta és un element beneficiós, com a mínim, per al medi ambient. Per aquest motiu resulta incomprensible que moltes de les mesures legals que s’han pres siguen tan exagerades. 
No obstant això, és el govern qui decidix, qui ha considerat oportú traure diners multant als ciclistes amb la finalitat, en teoria, de millorar la circulació. I dic en teoria pel que veig, perquè considere que la qüestió de la seguretat ha perdut pes, i el que ara inclina la balança és recuperar els diners que  s’han perdut, ningú sap com ni a on, a causa de la crisi… o no."

                         Laura Navarrete, 2º Batx A


La mesura menys adeqüada

     "El passat 28 de novembre es va iniciar a València una campanya de control sobre la circulació de les bicicletes. En només el tres primer dies la policia local va multar a 530 ciclistes. Encara que aquesta ha estat proposada com una mesura de seguretat vial davant la gran quantitat d’usuaris, ha causat el descontent del col·lectiu ciclista, que es veu obligat a circular per les carreteres junt amb un gran nombre de vehicles de motor que posen en perill tots els dies les seues vides. El problema de tot això és que la ciutat no està preparada per a que les bicicletes puguen circular amb seguretat. En comptes de remeiar-ho amb l’augment de carril-bici, del qual manquen moltes de les principals vies, o conscienciar tant als ciclistes com als vianants  i els conductors, el govern local valencià s’ha dedicat a aplicar una agressiva campanya de multes que no soluciona res. Per tant, l`única cossa que pot donar a pensar aquest fet és que l’objectiu de l’ajuntament és recaptar diners per a ampliar les seves voreres."

                                                                                            Carmen Gimeno Suñer, 2º batx L

Les sancions escandaloses als ciclistes

     "A València, fa poc, s’ha instal·lat un altre transport públic per a no augmentar les emissions roïnes cap a l’atmosfera. Aquest nou transport ecològic són les bicicletes i estan repartides per tota la ciutat que et facilita el desplaçament. Hui en dia, aquest transport és el més utilitzat per la població, ja que és net, ràpid i barat. Aquesta mesura ha disminuït les emissions i hauria de ser exemplar per a tots els països. Però el que no hi hauria de ser exemplar és la nul·la organització de l’Ajuntament de València, que estan sancionant amb unes escandaloses xifres als ciclistes, que se suposa que no estan respectant les normes de circulació.
Si la iniciativa segueix avançant, la conseqüència recaurà en tots nosaltres ja que estarem afavorint de nou al canvi climàtic.
Però, si és més net, per què no possen mesures per als vehicles que contaminen? Això no els interessa perquè si hi ha menys cotxes hi ha menys diners per tant no guanyen res. I aquesta situació és la que ens diferència dels països desenvolupats que també utilitzen les bicicletes per a desplaçar-se i només pensen en el principal objectiu que s’aconseguix: un planeta més net."

                                                                                        Ana Catalá Valenzuela, 2º Batx L

Bicicletes a la ciutat

      "En dos setmanes la policia local de valència ha imposat més de 800 multes a ciclistes. Es calcula que amb aquestes sancions el consistori cobrarà uns 73000 euros. Segons el nostre govern municipal, la finalitat d’aquestes mesures són normalitzar l’ús correcte i regular el trànsit de bicicletes sobretot ara que aquest s’ha vist incrementat per la implantació del “valenbisi” a la ciutat.
El fet que el govern prenga aquest tipus de mesures- després de dos anys amb “valen-bisi” i en temps de crisi- i no altres com fer més carrils per a ciclistes, cosa que realment fomentaria l’ús de la bicicleta i no al contrari que és el que s’està aconseguint, ens fa pensar que aquesta és una mesura del govern que com tantes altres només té la finalitat de recaptar diners als ciutadans per pagar el fort endeutament que hi ha.
Per tant, la solució a aquest problema no és un altra que facilitar el trànsit als conductors de bici( si fa falta, limitant el dels conductors de cotxe) i no multar-los amb excuses d’aquest tipus."

                                                                                      Paula Navarro Andrés, 2ºBatx L